Menu
Menu
Twój Koszyk
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI/KONTRAHENCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Leszek Tatarczuk prowadzący działalność gospodarczą p/f Aldrux24 Leszek Tatarczuk pragnie poinformować Panią/Pana o najistotniejszych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem przez nią Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Leszek Tatarczuk prowadzący działalność gospodarczą p/f Aldrux24 Leszek Tatarczuk
ul. Gościnna 13A, 32-600 Oświęcim, powiat Oświęcim, województwo małopolskie

numer REGON: 120487182, NIP: 5491168791

Telefon: 501065633, E-mail: biuro(małpa)aldrux24.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzam w celu związanym z obecną współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji lub chęcią nawiązania współpracy w przyszłości.

Podstawę prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:

podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy nawiązaliśmy współpracę w zakresie składanych zamówień, przetwarzanie Pani/Pana danych jest potrzebne do zawarcia umowy, jej realizacji, wykonania oraz wzajemnych rozliczeń,

obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na Administratora obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych, np. w przypadku wystawianych dokumentów rozliczeniowych;

prawnie uzasadniony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Państwa dane mogą być przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty z nami współpracujące, w tym m. in. przez podmioty utrzymujące nasze systemy informatyczne, naszych kontrahentów, których są zaangażowani
w realizację zamówień, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, czy prawne. Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. w przypadku kontroli dokonywanej przez Urząd Skarbowy w zakresie
w jakim będą one objęte kontrolą.

Nie planuję przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 2:

w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy);

w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas,
w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane;

w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – o ile powszechnie obowiązujące przepisy to umożliwiają;

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych – aktualnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy
z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa, bądź znacznie utrudniona.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana (przy okazji zawieranych umów, składaniu zamówień) lub z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak rejestr przedsiębiorców: CEIDG. Zakres danych jakie pozyskaliśmy w ten sposób to: nazwa firmy, podstawowe dane adresowe i kontaktowe, przedmiot prowadzonej działalności.​

In a situation where the processing of personal data is based on consent, your provision of personal data to the Administrator is voluntary.

Your data will not be processed in an automated manner, including in the form of profiling.

We obtained your personal data directly from you (when concluding contracts, placing orders) or from publicly available sources, such as the register of entrepreneurs: CEIDG. The scope of data we obtained in this way is: company name, basic address and contact details, and the subject of the business.​